2Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

Kết quả tính theo thang điểm NIH - NINDS (Mỹ) thấy: 

- Kết quả khá - tốt ở nhóm nattospes trước nghiên cứu là 77% thì sau 3 tháng là 84% trong khi kết quả kém từ 24% giảm sau 3 tháng còn 18%.

- Tỷ lệ kết quả khá, tốt khi tham gia nghiên cứu ở nhóm aspirin cũng tương tự là 77% sau 3 tháng là 84%. Như vậy, kết quả điều trị của nattospes và aspirin ta thấy tương đương nhau, khi so sánh bằng thang điểm NINDS của Mỹ sau 3 tháng điều trị.

 Kết quả điều trị theo thang điểm MMSE

 - Kết quả khá - tốt ở nhóm nattospes trước nghiên cứu là 70% thì sau 3 tháng là 97% trong khi kết quả kém từ 30% giảm sau 3 tháng còn 3%. 

- Tỷ lệ kết quả khá, tốt khi tham gia nghiên cứu ở nhóm aspirin cũng tương tự là 74, sau 3 tháng là 96%.

Như vậy kết quả điều trị của nattospes và aspirin ta thấy tương đương nhau, khi so sánh bằng thang điểm MMSE sau 3 tháng điều trị. 

Kết quả theo thang điểm Glasgow

- Các bệnh nhân nghiên cứu ở cả hai nhóm đều có cải thiện rõ rệt về ý thức đánh giá thang điểm Glasgow. Không có sự khác biệt khi lựa chọn về ý thức giữa hai nhóm nghiên cứu. 

Kết quả theo thang điểm Barthel

 - Các  bệnh nhân nghiên cứu ở các hai nhóm đều có cải thiện rõ rệt có ý nghĩa p < 0,05 về khả năng phục hồi chức năng thông qua thang điểm Barthel. Trước khu dùng sản phẩm, nhóm I có tới 55,9% điểm Barthel dưới 50 điểm, chỉ có 23,5% đạt trên 75 điểm, nhưng sau 3 tháng tỷ lệ này tăng lên 61,8%. Tương tự nhóm Aspirin cũng tăng đáng kể chỉ số Barthel trên 75 điểm từ 20% trước điều trị và sau 3 tháng là 63,3%. Không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu với p> 0,05.

Như vậy cả hai nhóm được điều trị dự phòng tái phát kèm theo phục hồi chức năng chung sau 3 tháng đánh giá khả năng tự phục vụ bản thân chúng tôi thấy kết quả tương đương nhau.