3. Kết quả nghiên cứu 

Bảng 1: So sánh cải thiện ý thức sau điều trị theo thang điểm Glasgow.

Điểm Glasgow

Nhóm dùng Nattospes

Nhóm chứng

Trước ĐT

Tỷ lệ

Sau ĐT

Tỷ lệ

Trước ĐT

Tỷ lệ

Sau ĐT

Tỷ lệ

10

0

0

0

0

1

2,6%

0

0

12

2

5.2%

0

0

0

0

0

0

13

3

7,9%

0

0

2

5,2%

0

0

14

1

2,6%

0

0

2

5,2%

0

0

15

32

84,2%

38

100%

33

86,8,7%

33

100%

Nhận xét: Không có sự khác biệt về cải thiện ý thức giữa 2 nhóm. 

Bảng 2: So sánh cải thiện mức độ liệt theo thang điểm Henry

Cải thiện sức cơ

+3 điểm

+2 điểm

+1 điểm

Không

Nhóm dùng Nattospes

2,9%

9,8%

57,3%

30%

Nhóm chứng

3%

12,1%

54,4%

27,3%

 

p>0,05

Nhận xét: Có sự thuyên giảm độ liệt trước và sau điều trị ở cả 2 nhóm nghiên cứu. Sự khác biệt mức độ cải thiện sức cơ giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê (p >0,05).

Bảng 3: So sánh mức độ cải thiện lâm sàng theo thang điểm Orgogozo

Độ cải thiện

+³20 điểm

+10 điểm

+5 điểm

Không

Nhóm dùng Nattospes

11%

23,3%

39,4%

26,3%

Nhóm chứng

3%

9,1%

42,4%

45,5%

 

p

p

p>0,05

p>0,05

Nhận xét: Nhóm điều trị bằng Nattospes có cải thiện rõ hơn so với nhóm không dùng Nattospes, tiến triển tốt (+20 điểm) và tiến triển khá (+10 điểm) khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm (p

Bảng 4: So sánh mức độ phục hồi theo thang điểm Rankin

Mức độ cải thiện

+3 điểm

+2 điểm

+1 điểm

Không

Nhóm dùng Nattospes

2,7%

12%

64,7%

20,6%

Nhóm chứng

0

12,1%

63,6%

24,3%

 

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

Nhận xét: Mức độ hồi phục của cả 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 5: thay đổi các chỉ số đông cầm máu trên nhóm dùng Nattospes.

Tên xét nghiệm

Trước điều trị

Sau điều trị

P

Howell

1,91±0,3

2,13±0,46

>0,05

Prothrombin

87,2±8,6

81,44±9,07

>0,05

Thời gian PTT

51,23±7,5

57,03±10,09

>0,05

Fibrinogen

386,1±117,3

297,5±118,2

>0,05

Nghiệm pháp rượu

(-)

(-)

 

Số lượng tiểu cầu

202,4±47,67

182,3±42,9

>0,05

Nhận xét: Thay đổi chỉ số đông cầm máu không có ý nghĩa thống kê, nhưng số lượng tiểu cầu và fibrinogen có giảm nhiều so với trước điều trị

  Bảng 6: Định lượng Fibrinogen

Fibrinogen

Tăng

Bình thường

Giảm

Nhóm dùng Nattospes

19,4

47,9

32,7

Nhóm chứng

33,3

60,6

6,1

 

p>0,05

p>0,05

p

Nhận xét: Sau điều trị ở nhóm dùng Nattospes, Fibrinogen có xu hướng giảm hơn, khác biệt có ý nghĩa so với nhóm chứng (p

Bảng 7: Thời gian PTT

Thời gian PTT

Kéo dài

Bình thường

Giảm

Nhóm dùng Nattospes

9,7

62,4

17,9

Nhóm chứng

21,2

72,7

6,0

 

p>0,05

p>0,05

p

Nhận xét: Sau điều trị thời gian PTT ở nhóm dùng Nattospes ngắn hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p< 0,05).

Bảng 8: Số lượng tiểu cầu

Số lượng tiểu cầu

Tăng

Bình thường

Giảm

Nhóm dùng Nattospes

2,8

76,4

20,8

Nhóm chứng

9,1

84,8

6,1

 

p>0,05

p>0,05

p

Nhận xét: Tỷ lệ giảm tiểu cầu ở nhóm dùng Nattospes giảm hơn bình thường, khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê (p< 0,05).

Bảng 9: Tác dụng phụ của nhóm bệnh nhân điều trị bằng Nattospes.

Triệu chứng

Nhóm điều trị Nattospes(N=38)

Nhóm chứng(N=38)

Số BN

Tỷ lệ(%)

Số BN

Tỷ lệ(%)

Khô họng

2

5,26

0

0

Đỏ mặt

0

0

0

0

Đánh trống ngực

0

0

0

0

Chảy máu

0

0

0

0

Phản ứng quá mẫn

0

0

0

0

Cộng

2

5,26

0

0

Nhận xét: Nhóm bệnh nhân điều trị với Nattospes có 2/38 BN bị khô họng. Không có bệnh nhân nào có tai biến chảy máu khi dùng Nattospes.

KẾT LUẬN

Chế phẩm Nattospes được dùng trong điều trị nhồi máu não cấp có tác dụng cải thiện các triệu chứng lâm sàng như: Phục hồi cải thiện độ liệt và ý thức tốt hơn nhóm chứng biểu hiện bằng thang điểm Orgogozo có tiến triển tốt ở mức + 20 điểm và khá + 10 điểm.

Nattospes không làm thay đổi toàn bộ quá trình đông cầm máu nhưng có khuynh hướng giảm đông như số lượng tiểu cầu giảm, Fibrinogen giảm hơn so với chỉ số bình thường và thời gian PTT ngắn hơn so với nhóm chứng. Chế phẩm dùng trong điều trị nhồi máu não an toàn, hiệu quả, không ghi nhận trường hợp nào có tác dụng phụ đáng kể. 

Hoàng Lan